Hjem / Om BEVI / Personopplysninger og personvernregler / Personvernpolicy leverandører

Personvernpolicy for kontaktpersoner hos leverandører

1. Innledning

BEVI Norge AS («selskapet») har inngått eller akter å inngå en avtale med bedriften du representerer («leverandøren»). Hensikten med denne personvernpolicyen er at du som kontaktperson for leverandøren skal få informasjon om hvordan selskapet håndterer dine personopplysninger, og at du skal føle deg trygg på at behandlingen skjer i henhold til personvernforordningen og annen gjeldende personvernlovgivning. Personvernpolicyen beskriver også hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du kan gjøre rettighetene gjeldende.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Selskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene som samles inn om våre leverandørers kontaktpersoner.

Nedenfor finner du selskapets kontaktopplysninger.

BEVI Norge AS, Org.nr. 976 903 765

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge, Tel: +47 23 19 16 50

Ved spørsmål om selskapets behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt vårt personvernombud på gdpr@bevi.com.

3. Personopplysninger, formål, rettslig grunnlag og lagringstid

Selskapet behandler følgende personopplysninger om deg:

(a) Navn
(b) Yrkestittel
(c) Telefonnummer
(d) E-postadresse

Behandlingen av de disse personopplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne oppfylle avtalen selskapet har med leverandøren. Dersom disse opplysningene ikke gis, kan avtalen med leverandøren ikke oppfylles. Behandlingen utføres med en interesseavveining som rettslig grunnlag, der selskapets berettigede interesse er å kunne utøve sine rettigheter og plikter i henhold til avtalen med leverandøren. Ditt navn og dine kontaktopplysninger lagres i våre registre over kontaktpersoner så lenge vårt avtaleforhold med leverandøren varer, eller så lenge vi har behov for opplysningene for forhold knyttet til avtaleforholdet med leverandøren. Dersom din ansettelse hos leverandøren opphører, eller du opphører å være leverandørens kontaktperson, vil vi fjerne dine opplysninger fra vårt register over kontaktpersoner.

Dine opplysninger (f.eks. ditt navn) kan forekomme i avtaler, korrespondanse eller annen dokumentasjon vedrørende selskapets forhold til leverandøren, som selskapet må lagre av kommersielle, forretningsmessige eller juridiske grunner. Opplysningene lagres på grunnlag av en interesseavveining, der selskapets berettigede interesse er å lagre informasjon og dokumentasjon av kommersiell, forretningsmessig eller juridisk betydning for selskapets virksomhet.

Selskapet kan også lagre dine personopplysninger i lengre tid dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lovgivning, eller for at selskapet skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

4. Hvem kan vi utveksle dine opplysninger med?

Selskapet kan overføre dine personopplysninger til andre leverandører og samarbeidspartnere. Disse mottakerne har bare rett til å behandle dine personopplysninger på vegne av selskapet i forbindelse med at de utfører en tjeneste for selskapet. Selskapet gjennomfører alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine opplysninger håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller utveksling med slike utvalgte tredjeparter.

Selskapet kan også utlevere dine personopplysninger til myndigheter dersom vi har lovfestet plikt til å gjøre dette. Dersom hele eller deler av selskapets virksomhet avhendes, kan selskapet overføre dine personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

5. Hvor behandler vi dine opplysninger?

Dine personopplysninger vil hovedsakelig bli behandlet i EU/EØS, men kan også bli overført til land utenfor EU / EØS. Selskapet har truffet egnede tiltak for å verne dine personopplysninger, nærmere bestemt ved at mottakeren av personopplysningene har inngått en avtale som inneholder visse standardavtalevilkår som er godkjent av EU-kommisjonen. En kopi av disse undertegnede standardavtalevilkårene kan fås på forespørsel til gdpr@bevi.com.

6. Dine rettigheter

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor selskapet. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, se personvernforordningen, avsnitt 3–5.

(a) Rett til tilgang/registerutdrag

Du har rett til å få svar på om selskapet behandler personopplysninger om deg. Dersom det er tilfellet, har du rett til informasjon om bl.a. hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som dine personopplysninger utleveres til, og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

(b) Rettning av uriktige opplysninger

Du har rett til å be om at selskapet korrigerer uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

(c) Slettning av visse opplysninger

Du har på visse vilkår rett til å be om at selskapet sletter dine personopplysninger, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet vi samlet dem inn for.

(d) Rett til å protestere mot selskapets behanling av personopplysninger

Du har på visse vilkår rett til å protestere mot selskapets behandling av dine personopplysninger.

(e) Rett til begrensning av behandlingen av dine personopplysninger

Du har i visse tilfeller rett til å kreve en begrensning av selskapets behandling av dine personopplysninger. Dersom du f.eks. har bestridd at dine personopplysninger er riktige, kan du kreve at behandlingen begrenses i en periode som gir selskapet mulighet til å kontrollere om personopplysningene er riktige.

(f) Klage

Dersom du har klager på selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Integritetsskyddsmyndigheten.

Dersom du vil be om et registerutdrag, retting, sletting, fremsette en innvending eller be om begrenset behandling, kan du kontakte selskapet på gdpr@bevi.com.

7. Endringer i personvernpolicyen

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen. Dersom slike endringer gjøres, vil dette bli varslet på denne nettsiden.

Kontaktinformasjon for spørsmål

For spørsmål, ta kontakt med vårt personvernombud på gdpr@bevi.com


Oppdatert: 2019-06-24

BEVI Kunnskapsbank

BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.

Utforske

Kontakt Norge

BEVI Norge AS
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Tel | +47 23 19 16 50
Mail | info@bevi.no